Personvern

Det er viktig for oss at du vet hvilke opplysninger vi innhenter om deg, og at du føler deg trygg på at personvernet ditt er ivaretatt. Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss

All behandling av personopplysninger i Nordvik-kjeden, herunder våre tilknyttede eiendomsmeglerkontorer, skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder de krav som følger av GDPR og personopplysningsloven.

Hvem er behandlingsansvarlig?

Det er Nordvik Bolig AS (Org. 888 744 282) ved administrerende direktør som har hovedansvaret for all behandling av personopplysninger og som er behandlingsansvarlig for kunderegistreringen og for Nordvik-kjedens, herunder tilknyttede eiendomsmegleres, behandling av personopplysninger.

Ansvaret for den daglige oppfølgningen av etterlevelsen av regelverket er delegert til hver eiendomsmeglerkontors fagansvarlige eiendomsmegler. Vi har oppnevnt en personvernkoordinator som har blitt delegert oppgaver med den praktiske etterlevelsen. For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte vår personvernkoordinator.

Kontaktinformasjonen til behandlingsansvarlig er:

Navn: Martin Kiligitto
Adresse: Grundingen 6, 0250 Oslo
E-post: m.kiligitto@nordvikbolig.no
Telefon: 95 26 02 63
Organisasjonsnr.: 888744282

Kontaktinformasjonen personvernkoordinator er:

Navn: Tom André Aas
Adresse: Grundingen 6, 0250 Oslo
E-post: t.aas@nordvikbolig.no
Telefon: 93 23 88 38

Vår behandling av personopplysninger

Det er frivillig å avgi personopplysninger til oss, og du har ingen plikt til å oppgi personopplysninger. Men skal vi kunne håndtere deg som kunde eller bruker av våre tjenester, og holde deg orientert om våre tjenester og produkter, har vi behov for å innhente og lagre visse opplysninger om deg.

Hovedformålet med vår innsamling, registrering og behandling av personopplysninger er å forvalte, administrere og følge opp deg som kunde, bruker og interessent på en best mulig måte.

Når du er kunde hos oss som selger, kjøper eller interessent av boliger vil vi også behandle personopplysninger om deg, blant annet i den grad dette er nødvendig for å overholde vår avtale med deg og det regelverk som gjelder for eiendomsmeglere.

Når du bruker nettsiden vår, herunder selv fyller inn informasjon på vår nettleser eller i våre applikasjoner, for eksempel for å motta nyhetsbrev eller salgsoppgaver vil vi behandle personopplysninger om deg.

Formål med behandlingen

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Nordvik-kjeden behandler personopplysninger til følgende hovedformål:

 • for å oppfylle avtaler med kunder om å vurdere verdi og formidle salg av deres bolig
 • for å markedsføre boliger og besvare henvendelser relatert til slik markedsføring
 • for å markedsføres foretakets tjenester, gi informasjon om vår virksomhet og levere tjenester til våre brukere og kunder
 • som ledd i eiendomsmeglingsforetakets kontrolltiltak
 • som ledd i vår rekruttering av medarbeider
 • for å få informasjon om bruk av våre nettsider og tilknyttede tjenester, herunder til analyse og statistikk formål for utvikling av vår nettside og våre produkter

Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter under i, samt om detaljene i hva som registreres og lagres når du bruker våre nettider under overskriften: «Innhenting av informasjon ved bruk av vår nettside og applikasjoner».

Grunnlaget for behandlingen

Meglerbransjen er underlagt lovkrav som følger av lov og forskrift om eiendomsmegling: Lovens formål er å legge til rette for at omsetning av fast eiendom ved bruk av mellommann skjer på en sikker, ordnet og effektiv måte, samt å legge til rette for at partene i handelen mottar uhildet bistand.

Det rettslige grunnlag for behandling av dine personopplysninger vil variere avhengig av situasjonen, herunder om du er kunde og hva slags tjeneste(r) du bruker eller forespør hos oss eller på vårt nett-sted og eventuelt i våre applikasjoner.

Generelt sett baserer våre rettslige behandlingsgrunnlag seg på følgende:

At det er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg:

Vi behandler dine registrerte personopplysninger i henhold til avtalen med deg som kunde dersom du er eller har vært kunde. Som hovedregel vil dette også gjelde den behandling som skjer i regi av alle våre tilknyttede virksomheter under Nordvik-kjeden. For å oppfylle de forpliktelser som ligger i avtalen mellom oss og deg som kunde eller bruker, er det nødvendig for oss å behandle dine personopplysninger. Eksempelvis er det nødvendig å ha oppdaterte kontaktdetaljer for å kontakte deg når dette er nødvendig for å administrere ditt kundeforhold eller din bruker.

Vi anser det også som viktig, og som en fordel for deg som vår kunde eller bruker av våre tjenester, at vi gir deg god informasjon av interesse for deg, herunder om aktuelle nyheter, våre nye tjenester, samt om innhold og informasjon som vi mener kan være til nytte.

At vi har en berettiget interesse for behandlingen:

Vi har en berettiget interesse i å markedsføre våre produkter og tjenester til kunder og brukere av våre tjenester, samt lagre visse opplysninger i forbindelse med levering av våre forespurte tjenester og ved besøk på våre nettsider. Vi vil likevel ikke gjøre dette i de tilfeller der dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter må anses å gå foran, eller du eksplisitt har sagt nei til å bli kontaktet.

Vi har også vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å kartlegge din nettaktivitet og bruk av våre elektroniske tjenester, blant annet for å kunne tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi behandler slike personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi ivaretar imidlertid personvern ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson. Videre sletter vi personopplysningene som samles inn via nettsiden daglig.

At det er nødvendig for å overholde lovbestemte plikter:

Vi er lovpålagt å samle inn og lagre visse personopplysninger i forbindelse med opprettelse og vedlikehold av ditt kundeforhold. Eksempelvis må vi utføre lovpålagt kundekontroll, undersøkelse og rapportering etter hvitvaskingsloven i forbindelse med leveranse av eiendomsmeglertjenester, samt innhente informasjon etter lov om eiendomsmegling.

At du har gitt oss ditt samtykke:

I noen tilfeller vil vi ønske å behandle personopplysninger utover de grunnlagene som er nevnt ovenfor. Vi vil i så fall ikke behandle dine personopplysninger, med mindre vi har fått et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke fra deg.

Dette gjelder i hovedsak hvor formålet med behandlingen av opplysningene faller utenfor det som naturlig er nødvendig for å oppfylle avtalen med deg eller administrere deg som bruker, eventuelt det du tidligere har akseptert gjennom interaksjon med oss på internett. Et samtykke kan du når som helst trekke tilbake

Når det gjelder konkrete formål og rettslig grunnlag for behandlingen av de konkrete personopplysningene som vi innhenter vises det til egen oversikt i vår kartlegging av personopplysninger.

Vår sikring av dine personopplysninger

Vi har i vår behandling av dine personopplysninger stort fokus på sikkerhet og kontroll knyttet til registrering og behandling av opplysningene.

Vi arbeider systematisk med å ivareta tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger mot uautorisert tilgang og bruk, samt fra å bli ødelagt eller slettet. Vi vurderer fortløpende risikoen for svikt og avvik i våre sikkerhetssystemer og rutiner.

Data lagres i egen database som driftes og vedlikeholdes av Vitec som leverer vårt meglersystem eller Visolit som er vår IT-drift leverandør. Data lagres på sikre servere som tilfredsstiller alle standardkrav til IT-sikkerhet. Tilgang til personopplysninger er regulert og begrenset til våre medarbeider og samarbeidspartnere som har behov. De som har tilgang har signert taushetserklæring.

All elektronisk kommunikasjon som inneholder persondata er basert på SSL. Secure Sockets Layer (SSL), som er kryptografiske protokoller som tilbyr sikker kommunikasjon på Internett for nettlesing, e-post, lynmeldinger og andre dataoverføringer.

Utlevering av personopplysninger til andre

Personopplysninger kan ved behov bli delt på tvers av Nordvik-kjeden, men kun der det er et behov for informasjonen for å yte de tjenester som du forespør eller det foreligger et berettigede behov for oss i å kontakte deg.

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Vi bruker i visse tilfeller databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. Vi benytter oss i hovedsak av følgende databehandlere per i dag:

 • Visolit, som er vår IT-drift leverandør og som dermed kan få befatning med personopplysninger i forbindelse med drift og vedlikehold av vår IT-infrastruktur. Selskapet har også serverne våre fysisk lokalisert i sine sikre datasentre i Norge.
 • Vitec, leverer vårt hovedsaksbehandlingssystem, og vil dermed kunne få befatning med personopplysninger i forbindelse med drift og vedlikehold av vårt meglersystem. Selskapet har også våre saksbehandlingssystem og tilhørende databaser lagret på servere som fysisk er lokalisert i sine sikre lokaliteter i Norge.
 • Meglerfront, som leverer elektronisk overtakelsesprotokoll og som dermed vil ha tilgang til de data som registreres inn i forbindelse med overtakelse av bolig.
 • Good Morning Naug AS, som utvikler og vedlikeholder vår nettside og applikasjoner, og som dermed vil ha tilgang til de data som registreres inn i forbindelse med dette.
 • AB Invest AS

Når det gjelder hvem som har tilgang til hvilke type data som vi innhenter vises det til egen oversikt i vår kartlegging av personopplysninger.

All behandling av personopplysninger som skjer selskaper i Nordvik-kjeden, våre samarbeidspartnere eller andre tredjeparter, skjer i henhold til inngåtte databehandleravtaler som stiller tydelige krav om å følge gjeldende personvernlovgivning, inkludert konkrete krav til informasjonssikkerhet. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

Når det gjelder eventuell overføring av informasjon til tredjeparter i forbindelse med registrering av aktivitet ved bruk av vårt nettside og våre applikasjoner, vises det til eget punkt under om Innhenting av informasjon ved bruk av vår nettside og applikasjoner.

Behandling av personopplysninger på vegne av våre kunder og brukere skjer innenfor EU/EØS-området. Personopplysninger lagres på servere i Norge. I noen tilfeller vil nettaktivitet på vår nettside kunne bli overført ut av EU via informasjonskapsler utstedt av tredjepart. Se nærmere om dette i eget kapittel under. I slike tilfeller vil overføringen være regulert av egne avtaler som inneholder EUs standardklausuler. Eventuell overføring av personopplysninger til USA vil bare skje til selskaper som er sertifisert etter Privacy Shield.

Utlevering av personopplysninger kan også skje i forbindelse med virksomhetsoverdragelse, fusjon, oppkjøp, sammenslåing eller deling av vår virksomhet.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke.

Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Personopplysninger vil imidlertid bli lagret så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har. For eksempel pålegger eiendomsmeglingsforskriften oss å oppbevare alle dokumenter som er mottatt eller utarbeidet av foretaket i forbindelse med det enkelte oppdrag i ti år.

Andre typer personopplysninger (f.eks. informasjon gitt i forbindelse med henvendelser til oss og ved bruk av våre tjenester på nettsiden) vil gjerne ha et kortere lagringsbehov.

Når det gjelder våre detaljerte lagrings- og sletterutiner vises det til egen oversikt i vår kartlegging av personopplysninger.

For øvrig vil vi slette personopplysninger om deg dersom du ber oss om det, med mindre vi har en lovpålagt plikt eller annet rettslig grunnlag til å oppbevare personopplysningene videre.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du har også rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg.

Du kan lese mer om innholdet i dine rettigheter på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

Spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg eller utøvelse av andre rettigheter, kan rettes til vår personvernkoordinator (se kontaktdetaljer innledningsvis).

For å ta i bruk dine rettigheter bes du om å sende en epost til vår personvernkoordinator. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å ta kontakt med vår personvernkoordinator (se kontaktdetaljer innledningsvis).

Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med regelverket kan du også rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no).

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon finnes lett tilgjengelig på vår nettside etter kort tid.

Innhenting av informasjon ved bruk av vår nettside og applikasjoner

Når du besøker nettsiden vår, registrerer vi informasjon om deg i en såkalt cookie eller informasjonskapsel, og i noen tilfeller IP-adressen din. En cookie er en liten tekstfil som lagres i internminnet til nettleseren din.

Når du besøker nettsiden vår, vil du få mulighet til å godkjenne eller avvise bruken av informasjonskapsler. Dersom du velger ikke å akseptere bruken av cookies, kan det føre til at nettsiden ikke fungerer optimalt.

Videre innhenter og lagrer vi opplysninger fra eventuelle bestillings- og kontaktskjemaer du fyller ut. Disse opplysningene lagres lokalt i din nettleser som «cookies» og til en viss grad i våre databaser. Dette for å levere den tjenesten du har bestilt og bistå deg slik du ønsker, samt for å forbedre tjenestene våre og for å forebygge svindel. Dersom du ønsker å bli kontaktet av en av våre eiendomsmeglere i forbindelse med salg eller kjøp av bolig, må du i våre skjemaer registrere kontaktopplysninger. Med kontaktopplysninger mener vi i hovedsak:

• Navn

• Telefon

• E-post

• Adresse

Innhenting av informasjon via våre web-tjenester og web-skjema

Boligkalkulator

Dersom du ønsker å kunne beregne hvor mye mer en bolig koster enn din nåværende, må du i vår kalkulator registrere følgende opplysninger om deg selv:

- Adresse

- Verdi på bolig

- Lånedetaljer

I forbindelse med tjenesten vil det også hentes inn data fra Norkart (detaljer om eiendom). Opplysningene blir lagret hos brukerens nettleser som «cookies» dersom du ikke har reservert deg mot det. Dette er tekstfiler som lagres i din nettleser, og som kan leses av våre tjenester.

Boligvarsel

Dersom du ønsker at vi skal sende deg boliger av interesse, må du i vårt nettskjema registrere følgende opplysninger om deg selv:

- Kriterier for søk (nytt/brukt, boligtype, sted, område, antall rom, størrelse, pris)

- Navn

- Telefon

- E-post

I forbindelse med utfyllingen av skjema vil du også bli spurt om du ønsker å motta nyhetsbrev fra oss, og du bes i så fall samtykke til dette. Opplysningene blir lagret hos brukerens nettleser som «cookies», dersom du ikke har reservert deg mot det. Dette er tekstfiler som lagres i din nettleser, og som kan leses av våre tjenester. I tillegg lagres navn, telefon og e-post i Boligsøk hos firmaet Vitec.

Verdivurdering

Dersom du ønsker å få en prisvurdering og få en megler til å ta kontakt med deg for befaring, må du registrere følgende opplysninger i eget skjema:

- Adresse

- Navn

- E-post

- Telefon

- Eventuelt en personlig melding

I forbindelse med utfyllingen av skjema vil du også bli spurt om du ønsker å motta nyhetsbrev fra oss, og du bes i så fall samtykke til dette. I forbindelse med tjenesten vil det også hentes inn data fra Norkart (detaljer om eiendom). Opplysningene blir lagret hos brukerens nettleser som «cookies» dersom du ikke har reservert deg mot det. Dette er tekstfiler som lagres i din nettleser, og som kan leses av våre tjenester. I tillegg lagres navn og e-post hos Mailchimp, dersom du har samtykket til dette.

Salgsoppgave

Dersom du ønsker å motta salgsoppgave til eiendommer på e-post og sende bud på SMS, må du i vårt skjema registrere følgende opplysninger om deg selv:

- Navn

- E-post

- Telefon

I forbindelse med utfyllingen av skjema vil du også bli spurt om du ønsker å motta nyhetsbrev fra oss, og du bes i så fall samtykke til dette. Opplysningene blir lagret hos brukerens nettleser som «cookies» dersom du ikke har reservert deg mot det. Dette er tekstfiler som lagres i din nettleser, og som kan leses av våre tjenester. I tillegg lagres navn og e-post hos Mailchimp, dersom du har samtykket til dette.

Nyhetsbrev

Dersom du ønsker å motta vårt nyhetsbrev og annen informasjon fra oss, må du i vårt skjema registrere følgende opplysninger om deg selv:

- Navn

- E-post

Opplysningene blir lagret hos brukerens nettleser som «cookies» dersom du ikke har reservert deg mot det. Dette er tekstfiler som lagres i din nettleser, og som kan leses av våre tjenester. I tillegg lagres navn og e-post hos Mailchimp, dersom du har samtykket til dette.

Nordvik App

Dersom du ønsker å benytte vår App, må du registrere følgende opplysninger om deg selv

- Telefonnummer

Appen krever oppgitt telefonnummer for verifisering. Dette er kun for å verifisere at brukeren er en ekte person. Her benyttes tjenesten som heter Twilio for SMS utsendelse. Appen lagrer telefonnummeret og en verifiseringskode lokalt. Verifiseringen skjer også lokalt og telefonnummer lagres lokalt og i våre databaser.

I tillegg spør Appen om ditt samtykke til å registrere følgende opplysninger:

- Lokasjon

- Kompass

- Din aktivitet i form av pek og klikk

Appen lagrer disse opplysningene lokalt i App for bruk på maps og AR. For lokasjon benytter vi mozilla geolocation og for Kompass benytter vi mobilens innebygde kompass. Disse opplysningene slettes samtidig som App slettes.

Appen benytter Google analytics og Facebook-pixle til å analysere bruken. Du kan lese mer om dette under neste punkt.

Appen lagrer peking og klikking på boliger som anonym data for analyse og heatmap. Det er ingen personlig informasjon som blir lagret i denne forbindelse, kun antall pek og klikk.

Innhenting av informasjon fra våre brukere på vår nettside

På nettstedet logger vi helt anonymt informasjon om alle besøkende. Til dette benytter vi oss blant annet av Google Analytics. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson.

Dette er noe vi gjør for bedre å kunne forstå hvordan våre brukere benytter nettstedet og slik kan vi tilpasse sidene optimalt til deg som bruker. Vi benytter informasjonskapsler (heretter cookies) der informasjonen lagres i en informasjonskapsel på din PC. Dette er helt standard prosedyre og noe de aller fleste nettsteder gjør.

Normalt sett er de fleste nettlesere stilt inn til å godta cookies. Vi gjør oppmerksom på at du kan slette cookies ved å følge instruksjonene for sletting av informasjonskapsler i din nettleser. Du finner informasjonen om dette i “Hjelp”-funksjonen i nettleseren din. Vær oppmerksom på at å begrense tilgangen til cookies kan påvirke funksjonaliteten på nettstedet vårt.

Google Analytics

Google Analytics cookien er en førsteparts cookie. Den er innstilt til å slettes automatisk etter 24 måneder hvis du ikke returnerer til nettstedet. Du kan reservere deg mot bruk av cookies fra Google Analytics her. Google Analytics cookies blir opprettet så snart du besøker et nettsted der en gyldig sporingskode er implementert. Semway benytter analyseverktøyet Google Analytics for å studere trafikk, bruksmønstre og trender på nettsiden. Dataene som samles inn brukes for å optimalisere brukeropplevelsen og tilpasse innholdet på nettsiden. I henhold til Googles retningslinjer for bruk av Google Analytics samles det ikke inn personlig informasjon om brukerne. Dataene som samles inn lagres på Googles servere. Du kan lese mer om hvordan Google samler inn og beskytter data her.

Google Display Advertising

DoubleClick cookien er en tredjeparts cookie som medfører at tredjepartsleverandører, medregnet Google, viser egne målrettede annonser på en rekke nettsteder på internett som er del av Google sitt innholdsnettverk. Dette er også kjent som remarketing og du kan lese mer om fordelene med remarketing her. Dette brukes for å tilpasse annonser for brukere basert på interesser og tidligere nettstedsbruk. Denne målrettingen bidrar til en mer relevant markedsføring for deg som bruker. I henhold til Google sin personvernpolitikk samles det ikke inn eller brukes informasjon som kan brukes til å identifisere individer. Sensitiv informasjon som helseinformasjon og religiøs tro kan heller ikke brukes. Du kan reservere deg mot målrettede Google Display annonser her

Facebook

For at du som bruker skal få tilrettelagt for relevante annonser på Facebook samles det inn informasjon ved hjelp av cookies. Dette spores anonymt, slik at ingen personlig identifiserende informasjon vil bli samlet inn. Du kan enkelt slå av cookies i din nettleser, og sørge for at Facebook ikke viser deg annonser basert på dine nettvaner ved å melde deg av her. Les mer om Facebook sin bruk av cookies her.

Informasjonskapsler utstedt av tredjeparter

For å kunne gi deg en bedre brukeropplevelse på nettsiden vår, samt relevant markedsføring i andre kanaler, som Facebook og Google, benytter vi informasjonskapsler utstedt av tredjepart. Eksempler på slike tredjepartsaktører er Google, Facebook, Adform, Delta Projects, YouTube og DoubleClick. Under følger mer utfyllende informasjon om de aktuelle tredjepartsaktørene: Google / Google Analytics / Google (Dynamic) Remarketing / Google Adwords Converter / DoubleClick Floodlight / YouTube.

Et Google-script blir brukt for å levere relevante og tilpassede markedsføringskampanjer i Googles annonsenettverk. Vi innhenter data om informasjonskapselen i nettleseren din, hvilke typer nettsteder du besøker, hvilke mobilapper du har på enheten din, innstillingene du har valgt i annonseinnstillinger, samt om du har besøkt domenet vårt tidligere.

Google registrerer også nettsteder og applikasjoner du har besøkt som tilhører bedrifter som annonserer med Google, tidligere interaksjon med annonser eller annonseringstjenester fra Google, samt Google-profilen din (inkludert aktiviteten din på YouTube og Google+)

Vi gjør ikke følgende: Kobler navn eller personlig identifiserbar informasjon til informasjonskapselen din uten samtykke fra deg. Vi knytter heller ikke informasjonskapselen din til sensitive emner som etnisitet, religion, seksuell legning eller helse uten samtykke fra deg.

• Les mer om dine muligheter for å hindre at Google registrerer atferdsmønsteret ditt: https://support.google.com/adsense/troubleshooter/1631343

• Les mer om hvordan du kan melde deg av Googles bruk av cookies: https://adssettings.google.com/u/0/authenticated

• Les mer om hvordan du kan melde deg av Googles DoubleClick sin bruk av cookies: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=en#display_optout

Google Tag Manager

Benyttes til å organisere og styre script som kjører på vårt/våre domene(r).

Facebook Pixel og Custom Audience

Vi bruker informasjonskapsler og lignende teknologi for å vise annonser på og utenfor Facebooks tjenester. Finn ut mer om hvordan Facebook bestemmer hvilke annonser du får se her: https://www.facebook.com/help/562973647153813

Facebooks «pixel» blir brukt til å måle trafikk på tvers av Facebooks grensesnitt og våre nettsider og applikasjoner. Vi bruker dataen som samles inn av pixelen til å levere spesialtilpasset innhold til dem som besøker våre nettsider, og til markedsføring på Facebook. For mer informasjon om personvern rundt Facebook, gå til denne linken.

https://www.facebook.com/policies/cookies/

Hvis du ønsker å kontrollere og administrere hva slags annonser du ser på Facebook, kan du justere annonseinnstillingene dine. Les om Facebook sine retningslinjer for personvern, samt mulighetene for å hindre at Facebook registrerer ditt adferdsmønster her:

https://www.facebook.com/about/ads/.

Adform og Delta Projects

Adform blir brukt for å gjennomføre markedsføringskampanjer. Vi henter data til brukerstatistikk, eksempelvis antall visninger og klikk på annonser. I tillegg bruker vi data for å skreddersy annonser mot spesifikke målgrupper. Adform og Delta Projects samler ikke personlig identifiserbar data fra ditt besøk til sine domener, annet enn informasjon som du frivillig legger igjen. Les mer om Adforms/Deltas retningslinjer for personvern og muligheten for å hindre disse fra å sette cookies og registrere ditt adferdsmønster under.

• Adform: http://site.adform.com/privacy-policy/en/

• Delta Projects: http://www.deltaprojects.com/privacy-policy/

Tredjeparts spørringer/third party requests

Google Analytics arbeider gjennom tredjeparts spørringer, som lagres av en bruker til en ekstern tjenesteleverandør. Til tross for at disse spørringene ikke setter cookies, kan de fortsatt overføre informasjon til en tredjepart. Ved hjelp av informasjonskapsler utstedt av tredjepart, kan du oppleve å motta markedsføring basert på undersider du har besøkt på nettstedet vårt. Disse informasjonskapslene inneholder kun aggregert informasjon, og ingen opplysninger som kan identifisere deg som bruker.